Kompleksowe ubezpieczenie na życie Między Nami dla Klientów Broker-ExpertKancelaria Broker & Expert Mirosław Dec

Szanowni Państwo z przyjemnością prezentujemy Państwu innowacyjny produkt Między Nami przygotowany przez Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Zalety korzystania z programu

● wysokie sumy ubezpieczenia będące zabezpieczeniem rodziny,
● szeroki zakres ubezpieczenia niemożliwy do uzyskania w innych polisach indywidualnych,
● 4 warianty cenowe ubezpieczenia – możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego indywidualnym potrzebom Ubezpieczonego,
● dedykowane konto dla składek wpłacanych przez każdą z Osób ubezpieczonych,
● możliwość zgłaszania roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Każda osoba w wieku od 18 do 55 lat, która chce zawrzeć Umowę ubezpieczenia powinna:
● poprawnie i kompletnie wypełnić wniosek o zawarcie Umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami,
● podpisany wniosek przekazać Brokerowi lub przesłać do siedziby Towarzystwa,
● dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wystąpienie z dotychczasowej Umowy ubezpieczenia oraz jej zakres
i wysokość świadczeń (jeżeli dana osoba była dotychczas objęta innym ubezpieczeniem),
● opłacić składkę za wybrany przez siebie wariant ubezpieczenia na wskazany we wniosku numer konta,
nie później niż na dzień przed początkiem wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Najważniejsze informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia:

Poważne zachorowanie

Compensa wypłaci kwotę świadczenia w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego którejkolwiek z wymienionych chorób: niewydolność nerek, operacja aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki serca, zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, całkowita utrata mowy, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata wzroku, łagodne guzy mózgu, nowotwór złośliwy, oparzenia, stwardnienie rozsiane, zawał serca, śpiączka, transfuzyjne zakażenie wirusem HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania przysługuje ubezpieczonemu w przypadku zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia jednej z jednostek chorobowych wymienionych w powyższym katalogu, pod warunkiem, że dana choroba nie pozostaje w związku przyczynowoskutkowym, z chorobą za którą zostało wypłacone poprzednie świadczenie.

Pobyt w szpitalu

W razie pobytu w szpitalu (z wyłączeniem pobytów związanych z diagnostyką) Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu pod warunkiem, że trwał on co najmniej 4 dni. Compensa wypłaci świadczenie za pobyt w szpitalu za nie więcej niż 92 dni w roku polisowym.

Leczenie specjalistyczne

Obejmuje zastosowanie wobec Osoby ubezpieczonej któregokolwiek z następujących zabiegów medycznych: chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), ablacja.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Trwałe i nieodwracalne naruszenie sprawności organizmu. Do określenia wysokości świadczeń będzie miała zastosowanie tabela uszczerbku na zdrowiu Towarzystwa, która obejmuje drobne wypadki (np. złamania, urazy, oparzenia) jak również zdarzenia skutkujące powstaniem poważnego kalectwa.

Jak uzyskać informacje?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz druki wniosków o zawarcie Umowy ubezpieczenia są dostępne w każdej jednostce terenowej Compensy. Formularz wniosku o wypłatę świadczenia oraz wszelkie informacje o niezbędnych dokumentach, które należy do niego dołączyć można uzyskać u Brokera lub wchodząc na stronę internetową www.compensa.pl, w zakładce „Zgłoszenie szkody”.

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty do pobrania

Między Nami Broker-Expert

OWU Między Nami

Wzór wniosku Między Nami